• +90 262 349 37 00
  • info@hstr-oto.com

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU HAKKINDA BİLGİLENDİRME

Değerli Misafirlerimiz,

Şirketimizde 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında kanunun 4. Maddesinde belirtilen ilkelere, 5. Ve 6. Maddesinde belirtilen şartlara uygun olarak Kişisel Veri İşleme Faaliyeti yapılmaktadır. Şirketimiz İnsan kaynakları süreçlerini yürütmek, şirket iletişimi sağlamak, şirket ve şirkette bulunan kişilerin güvenliğini sağlamak, şirketimizi fiziki olarak yerinde ve şirketimize ait online platformları üzerinden ziyaret eden misafirlerimiz bakımından ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve şirkette bulunan 3. Kişilerin güvenliğini sağlamak, imzalanan sözleşmeler ve protokoller neticesinde iş ve işlemleri ifa edebilmek, VERBİS kapsamında, çalışanlar, veri sorumluları, irtibat kişileri, veri sorumlusu temsilcileri ve veri işleyenlerin tercih ve ihtiyaçlarını tespit etmek, verilen hizmetleri buna göre düzenlemek ve gerekmesi halinde güncellemek, yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde, hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamak, kurum ile iş ilişkisinde bulunan gerçek/tüzel kişilerle irtibat sağlamak, yasal raporlamalar yapmak, ileride doğabilecek hukuki uyuşmazlıklarda delil olarak ispat yükümlülüğü amaçları,  ile veri işleme faaliyetini gerçekleştirmektedir.

Şirketimiz, mevzuat çerçevesinde işlenmekte olunan işbu kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini, verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve verilerin muhafazasını sağlamak için uygun güvenlik düzeyini sağlamaya yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almakta, bu kapsamda gerekli denetimleri yapmakta ve yaptırmaktadır. Bu kapsamda şirketimizde tutulan kişisel veriler, yasal zorunluluk gereği kişisel verileri talep edebilecek şirket avukatı,  adli ve idari makamlar, kişi ve kurumlar ile paylaşılmakta olup bunlar dışında başkaca kurum veya kuruluşlara aktarılmamakta ve paylaşılmamaktadır.

Şirketimizde işlenen kişisel veriler; işlenmesine esas teşkil eden ilgili mevzuat hükümlerinin değiştirilmesi veya ilgası, işlenmesini veya saklanmasını gerektiren amacın ortadan kalkması, kişisel verileri işlemenin sadece açık rıza şartına istinaden gerçekleştiği hallerde, ilgili kişinin açık rızasını geri alması, Kanunun 11. maddesi gereği ilgili kişinin hakları çerçevesinde kişisel verilerinin silinmesi ve yok edilmesine ilişkin yaptığı başvurunun Kurum tarafından kabul edilmesi, kişisel verilerin saklanmasını gerektiren azami sürenin geçmiş olması ve kişisel verileri daha uzun süre saklamayı haklı kılacak herhangi bir şartın mevcut olmaması durumlarında silinir, yok edilir ya da re’sen silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

Tüm ilgili kişilerin, şirketimizde oluşturulan KVKK Kurulu’na başvurmak suretiyle kişisel verilerinin işlenmesi hususunda, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. Maddesinde sayılan haklarını kullanmalarının mümkün olduğunu, bildiririz.